Kinderopvang­toeslag

Wanneer Heeft U Recht op Kinderopvangtoeslag in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op kinderopvangtoeslag als bijdrage in de kosten van kinderopvang:

 • U studeert, volgt een traject naar werk, werkt, of volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • Uw eventuele toeslagpartner studeert, volgt een traject naar werk, werkt, of volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U ontvangt kinderbijslag of pleegouderbijdrage voor uw kind, of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • Uw kind staat op hetzelfde woonadres ingeschreven als uzelf.
 • Het gastouderbureau of kindercentrum is geregistreerd. (Bij gastouderopvang dient de gastouder te zijn geregistreerd bij elke locatie waar wordt opgepast.)
 • U heeft met het gastouderbureau of kindercentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Uw kind, waarvoor u de kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U, of uw eventuele toeslagpartner, betaalt de kosten voor kinderopvang. (Hoewel een deel van deze kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag, zult u zelf ook een deel moeten betalen aan de kinderopvanginstelling.)
 • U en uw eventuele toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Aanvullende Regels Kinderopvangtoeslag

Voor pleeg- en adoptiekinderen en voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden eveneens de bovenstaande voorwaarden. Echter, in de navolgende gevallen gelden er wel aanvullende regels:

 • U bent co-ouder.
 • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen.
 • U stopt met werken of wordt werkloos.
 • Uw toeslagpartner is een familielid.
 • U wordt gedetineerd.
 • U werkt of woont in het buitenland.

Als één van deze gevallen voor u van toepassing is, kunt u op de hier teruglezen hoe u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Hoeveel Kinderopvangtoeslag?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, hangt af van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner, het aantal kinderen in de opvang, het aantal opvanguren waarvoor u recht heeft op kinderopvangtoeslag en of u en uw toeslagpartner studeren, een traject naar werk volgen, werken, of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen.

Per kind kunt u voor maximaal 230 uren kinderopvangtoeslag krijgen. Voor de kinderopvangtoeslag geldt ook een maximum uurtarief. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen het soort kinderopvanginstelling (gastouderbureau of kindercentrum) en het soort opvang (dagopvang of buitenschoolse opvang). De maximale uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. Indien het door u te betalen tarief meer is dan het maximale tarief, dan dient u zelf het verschil bij te betalen. Indien het door u te betalen tarief minder is dan het maximale tarief, dan betaalt de Belastingdienst u het werkelijke tarief uit.

Aanvragen Kinderopvangtoeslag

Zorg ervoor dat u de kinderopvangtoeslag binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat, aanvraagt. Indien u deze toeslag te laat aanvraagt, verliest u het recht op kinderopvangtoeslag en loopt u deze toeslag dus mis!

Tip: De kinderopvangtoeslag wordt standaard op uw eigen rekening uitbetaald, tenzij u de Belastingdienst verzoekt de toeslag rechtstreeks naar de kinderopvanginstelling over te maken. In dit geval dient u wel aan de door de Belastingdienst gestelde uitbetalingsvoorwaarden te voldoen, welke u op hun website kunt nalezen. Aangezien u ten alle tijden zelf aansprakelijk blijft voor het terugbetalen van de eventueel te veel uitbetaalde kinderopvangtoeslag, adviseer ik u de betalingen aan de kinderopvanginstelling in eigen beheer te houden.

Wanneer Heeft U Recht op Huurtoeslag in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s)) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op huurtoeslag (voorheen huursubsidie) als bijdrage in de huurkosten:

 • U bent 18 jaar of ouder en huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U en uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) staan ingeschreven op hetzelfde woonadres.
 • U en uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) hebben de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw huur mag niet te hoog zijn. Indien u 23 jaar of ouder bent, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt, dient uw rekenhuur minimaal € 229,64 en maximaal € 710,68 per maand te bedragen. Indien u jonger bent dan 23 jaar of de AOW leeftijd heeft bereikt, kunt u op de website van de Belastingdienst nakijken wat uw rekenhuur mag zijn om aanspraak te maken op huurtoeslag.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet te hoog zijn. Voor alleenstaanden bedraagt dit maximale inkomen € 21.950 en voor samenwonenden € 29.800. Echter, samenwonenden die reeds de AOW leeftijd hebben bereikt, mogen een maximaal gezamenlijk inkomen hebben van € 29.825 om nog steeds aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet te hoog zijn. Voor 2015 mag uw vermogen op 1 Januari niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon, ervan uitgaande dat u de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Indien u in 2015 wel de AOW leeftijd heeft of bereikt, wordt uw vermogensvrijstelling gerelateerd aan het inkomen dat u in 2015 heeft verdiend.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Indien u in het buitenland werkt terwijl u in Nederland woont, heeft u ook gewoon recht op huurtoeslag als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Echter, als u in het buitenland woont, heeft u uiteraard geen recht op huurtoeslag.

Bijzondere Situaties Huurtoeslag

In de navolgende gevallen kunt u ook recht hebben op huurtoeslag, of u krijgt zelfs meer huurtoeslag dan als u aan de gebruikelijke voorwaarden voldoet:

 • Iemand in uw huishouden is gehandicapt en u bent jonger dan 23 jaar.
 • Iemand in uw huishouden is gehandicapt en u woont in een aangepaste woning.
 • U heeft een huishouden van acht of meer personen.
 • U bent co-ouders.
 • Iemand in uw huishouden woont langer dan één jaar buitenhuis.
 • Iemand in uw huishouden wordt thuis verzorgd.
 • U heeft een bijzonder inkomen.
 • U heeft een bijzonder vermogen.
 • U bent jonger dan 18 jaar en uw beide ouders zijn overleden.
 • U bent jonger dan 18 jaar en u bent getrouwd (geweest) of u bent geregistreerde partner (geweest).
 • U bent jonger dan 18 jaar en u heeft een kind.

Als één van deze gevallen voor u van toepassing is, kunt u op de website van de Belastingdienst teruglezen hoe u de huurtoeslag kunt aanvragen.

Aanvragen Huurtoeslag

De huurtoeslag van 2015 kan tot 1 September 2016 worden aangevraagd, aangezien de Belastingdienst stelt dat de huurtoeslag voor het huidige jaar, tot 1 September van volgend jaar mag worden aangevraagd. Echter, indien u uitstel heeft gekregen voor uw belastingaangifte over een bepaald jaar, dan mag u voor dat jaar de huurtoeslag aanvragen tot aan de datum waarop uw belastingaangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Tip: Om te voorkomen dat u achteraf het eventueel te veel ontvangen bedrag aan huurtoeslag dient terug te betalen terwijl u hierover niet meer beschikt, adviseer ik de maandelijkse uitkering op een spaarrekening te storten in afwachting van de Definitieve Berekening Toeslagen over het desbetreffende jaar. Deze definitieve berekening ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden nadat alle inkomens van uw huishouden definitief zijn vastgesteld, m.a.w. na ontvangst van de Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting.

Onderhuur en Huurtoeslag

Een onderhuurder kan niet uw toeslagpartner zijn en telt dus ook niet mee voor uw huurtoeslag. Echter, indien u huurtoeslag ontvangt, dient u wel binnen vier weken aan de Belastingdienst door te geven als u een onderhuurder krijgt. Anders ziet de belastingdienst uw onderhuurder als medebewoner met alle gevolgen van dien. De onderhuur dient in een schriftelijke huurovereenkomst te worden vastgelegd.

In 2015 is de onderhuur vrijgesteld van inkomstenbelasting tot een bedrag van € 4.945 per jaar (inclusief een eventuele vergoeding voor het gebruik van gas, water, licht, meubilair, etc.). Het verhuurde dient deel uit te maken van uw eigen woning en geen zelfstandige woonruimte te zijn. Tevens dienen u en de onderhuurder gedurende de gehele huurperiode ingeschreven te zijn op het adres van de woning en dient de verhuur niet van korte duur te zijn, zoals bij vakantiegasten. Meer informatie over de kamerverhuurvrijstelling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wanneer Heeft U Recht op Kindgebonden Budget in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op kindgebonden budget als bijdrage in de kosten van uw kinderen tot 18 jaar:

 • U heeft minimaal één kind die jonger is dan 18 jaar.
 • U ontvangt kinderbijslag. (De ouder die de kinderbijslag ontvangt, krijgt ook het kindgebonden budget.)
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Echter, de hoogte van uw maximale inkomen is wel afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken voor de hoogte van het kindgebonden budget waar u recht op heeft. Het maximale bedrag kunt u in onderstaande tabel terugvinden:
  Samenstelling Huishouden Maximaal Kindgebonden Budget 2015
  Gezin met één kind € 1.032 per jaar
  Gezin met twee kinderen € 1.823 per jaar
  Gezin met drie kinderen € 2.006 per jaar
  Gezien met minimaal vier kinderen € 2.112 per jaar + € 106 voor ieder volgend kind
 • Voor 2015 mag uw vermogen op 1 Januari niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon, ervan uitgaande dat u de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze vermogensvrijstelling wordt verhoogd met een extra vrijstelling van € 82.093 voor u en uw eventuele toeslagpartner samen.
 • Indien u in 2015 wel de AOW leeftijd heeft of bereikt, wordt uw vermogensvrijstelling gerelateerd aan het inkomen dat u in 2015 heeft verdiend. U kunt hier op de website van de Belastingdienst de exacte bedragen terugvinden.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Note: Indien u alleenstaande ouder bent, krijgt u in 2015 - afhankelijk van uw inkomen - maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget (de alleenstaande ouderkop). U krijgt ook meer kindgebonden budget indien uw kind in 2015 12 of 16 jaar wordt, ter tegemoetkoming in de schoolkosten.

Aangepaste Voorwaarden Kindgebonden Budget

In de navolgende gevallen kunt u toch nog recht hebben op het kindgebonden budget, terwijl u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet:

 • Indien uw kind van 16 of 17 jaar nog leerplichtig is, maar u ontvangt geen kinderbijslag meer omdat uw kind overdag niet meer op school zit, terwijl u uw kind nog wel in belangrijke mate onderhoudt.
 • Indien u pas later in het jaar aan de voorwaarden voldoet, omdat u bijvoorbeeld in de loop van het jaar uw 1e kind krijgt.
 • U bent co-ouder of u heeft een samengesteld gezin.
 • U woont samen met uw kind bij uw eigen ouders of u heeft een stiefkind, pleegkind of adoptiekind.
 • U werkt of woont in het buitenland.

Als één van deze gevallen voor u van toepassing is, kunt u op de website van de Belastingdienst teruglezen hoe u het kindgebonden budget kunt aanvragen.

Aanvragen Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget van 2015 kan tot 1 september 2016 worden aangevraagd, aangezien de Belastingdienst stelt dat het kindgebonden budget voor het huidige jaar, tot 1 september van volgend jaar mag worden aangevraagd. Echter, indien u uitstel heeft gekregen voor uw belastingaangifte over een bepaald jaar, dan mag u voor dat jaar het kindgebonden budget aanvragen tot aan de datum waarop uw belastingaangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Tip: Om te voorkomen dat u achteraf het eventueel te veel ontvangen bedrag aan kindgebonden budget dient terug te betalen terwijl u hierover niet meer beschikt, adviseer ik de maandelijkse uitkering op een spaarrekening te storten in afwachting van de Definitieve Berekening Toeslagen over het desbetreffende jaar. Deze definitieve berekening ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden nadat alle inkomens van uw huishouden definitief zijn vastgesteld, m.a.w. na ontvangst van de Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting.

Wanneer Heeft U Recht op Zorgtoeslag in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op zorgtoeslag als bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering:

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft een Nederlandse zorgverzekering afgesloten.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Voor 2015 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 26.316 per jaar. Indien u een toeslagpartner heeft, mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 32.655.
 • Voor 2015 mag uw vermogen op 1 januari niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon, ervan uitgaande dat u de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze vermogensvrijstelling wordt verhoogd met een extra vrijstelling van € 82.093 voor u en uw eventuele toeslagpartner samen. Indien u in 2015 wel de AOW leeftijd heeft of bereikt, wordt uw vermogensvrijstelling gerelateerd aan het inkomen dat u in 2015 heeft verdiend.

Note: Het vermogen van uw minderjarige kinderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven, telt mee als uw eigen vermogen. Echter, indien u maar een deel van het jaar een toeslagpartner heeft, dan telt het vermogen van deze partner niet mee om te bepalen of u recht heeft op zorgtoeslag.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Aanvullende Regels Zorgtoeslag

Indien u in 2015 de AOW leeftijd heeft of bereikt, indien u in 2015 18 jaar wordt, indien u in 2015 militair, gedetineerd, gemoedsbezwaard of een buitenlandse student bent, of indien u in 2015 in het buitenland werkt of woont, gelden er aanvullende regels, welke u op de website van de Belastingdienst kunt nalezen.

Aanvragen Zorgtoeslag

De zorgtoeslag van 2015 kan tot 1 september 2016 worden aangevraagd, aangezien de Belastingdienst stelt dat de zorgtoeslag voor het huidige jaar, tot 1 september van volgend jaar mag worden aangevraagd. Echter, indien u uitstel heeft gekregen voor uw belastingaangifte over een bepaald jaar, dan mag u voor dat jaar de zorgtoeslag aanvragen tot aan de datum waarop uw belastingaangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Tip: Om te voorkomen dat u achteraf het eventueel te veel ontvangen bedrag aan zorgtoeslag dient terug te betalen terwijl u hierover niet meer beschikt, adviseer ik de maandelijkse uitkering op een spaarrekening te storten in afwachting van de Definitieve Berekening Toeslagen over het desbetreffende jaar. Deze definitieve berekening ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden nadat alle inkomens van uw huishouden definitief zijn vastgesteld, m.a.w. na ontvangst van de Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting.

Op Welke Toeslagen Hebben U en Uw Eventuele Toeslagpartner Recht in 2015?

Indien u in een huurhuis woont, of kinderen heeft, kunt u wellicht gebruik maken van belastingtoeslagen als bijdrage in de hieraan gerelateerde kosten. Er bestaan in totaal vier verschillende toeslagen, te weten:

 1. Zorgtoeslag
 2. Kindgebonden budget
 3. Huurtoeslag
 4. Kinderopvangtoeslag

Voor het bepalen van de hoogte van de toeslagen, kijkt de Belastingdienst met name naar uw inkomen. De toeslagen zijn immers bedoeld om de mensen met een laag inkomen te compenseren. Dus, hoe meer u verdiend, hoe minder u aan toeslagen zult ontvangen. In het geval u een toeslagpartner heeft, zal er uiteraard gekeken worden naar het gezamenlijke inkomen. Enkel voor de huurtoeslag wordt er ook gekeken naar het inkomen van uw eventuele medebewoners.

Naast het inkomen, kijkt de Belastingdienst voor het toekennen van de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag ook naar het vermogen per 1 januari van het jaar waarover u toeslag wilt aanvragen. Indien uw vermogen, of het gezamenlijke vermogen van u en uw fiscale partner te hoog wordt geacht, ontvangt u deze toeslagen namelijk niet.

Als u op één van de bovenstaande 4 links klikt, kunt u per toeslag terugvinden of u daar recht op heeft.

Indien u zelf wilt berekenen hoeveel toeslag u kunt krijgen, kunt u met deze rekenhulp een proefberekening maken. Voor het zelf aanvragen van uw belastingtoeslagen kunt u terecht op https://mijn.toeslagen.nl/.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Wie is Mijn Toeslagpartner in 2015?

Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner tevens uw toeslagpartner. Echter, als u niet op hetzelfde adres staat ingeschreven, telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Indien u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, dan kan – in één van de volgende situaties – iemand anders die op hetzelfde adres staat ingeschreven, uw toeslagpartner zijn:

 1. U heeft samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 2. U heeft samen minimaal één kind.
 3. Één van u heeft een kind van de ander erkend.
 4. Bij uw pensioenfonds staat u aangemeld als pensioenpartners.
 5. U bent gezamenlijk eigenaar van een woning.
 6. U of één van uw medebewoners staat samen met een minderjarig kind (< 18 jaar) op hetzelfde adres ingeschreven. (U bent niet elkaars toeslagpartner indien uw medebewoners onderhuurders zijn.)
 7. U bent ook elkaars fiscale partner.
 8. Vorig jaar was u samen met uw huisgenoot ook al toeslagpartners.

Indien u met meerdere mensen op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan wordt uw toeslagpartner bepaald door de eerst mogelijke situatie. Bijvoorbeeld, u heeft met één van uw medebewoners samen een kind (situatie 2) en met een andere medebewoner bent u eigenaar van de woning (situatie 5), dan is de medebewoner met wie u samen een kind heeft, uw toeslagpartner.

U kunt ook toeslagpartners zijn met uw kind, kleinkind, (groot)ouder, broer of zus, mits u beiden wel 27 jaar of ouder bent.

Vanaf Wanneer Bent U Elkaars Toeslagpartner?

U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u trouwt of geregistreerde partner bent, of vanaf het moment dat u aan één van de acht bovenstaande voorwaarden voldoet.

Indien u al op hetzelfde adres woont maar pas later in het jaar elkaars toeslagpartner wordt, dan geldt dat u elkaars toeslagpartner bent vanaf de dag dat u op hetzelfde adres woont. Bijvoorbeeld als u vanaf 1 maart samenwoont en op 1 november trouwt, dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 maart.

Als u vóór 1 januari op hetzelfde adres woont, dan geldt dat u elkaars toeslagpartner bent vanaf 1 januari. Bijvoorbeeld als u vanaf 1 december gaat samenwonen en per 1 september volgend jaar een samenlevingscontract afsluit bij de notaris, dan bent u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari elkaars toeslagpartner.

 

Jeroen Snoeks
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
072 737 0025

KVK: 37125796
BTW: NL002073551B41
IBAN: NL03ABNA0551418443

Copyright © 2024 Jeroen Snoeks
🚀 Webdesign door Paul Voorberg